www.croatia.hr

Podmienky používania internetových stránok
Všeobecné ustanovenia

 

Chorvátske turistické združenie  (ďalej iba: CHTZ) má právo na vytváranie a/alebo zverejňovanie obsahu, a upravovanie internetových stránok (internetový portál) Croatia.hr, Htz.hr, Kroatien.hr, Hrvatska.hr, Horvatia.hr, Horvatorszag.hr, Croatie.hr, Croazia.hr, Chorvatsko.hr, Chorwacja.hr, Croacia.hr , Visitacroacia.es, croatia.travel, visitcroatia.be, kroatischverkeersbureau.nl, Kroatie.hr, Kroatien.at, Turismo.hr, Tourisme.hr, Tourismus.hr, Tourism.hr, lovecroatia.hr, visitcroatiasharecroatia.hr, sharecroatia.hr, hrvatska365.hr, hrvatska365.eu, croatia365.eu, kroatien365.eu, kroatien365.hr, hrvaska365.eu, chorwacja365.eu, croatie365.eu, croazia365.eu, kroatie365.eu, kroatia365.eu, meetingscroatia.hr, meetingscroatia.com volim-hrvatsku.com, volim-hrvatsku.info, volim-hrvatsku.net, volim-hrvatsku.org, volim-hrvatsku.eu, crowine.hr, cro-wine.hr, crofood.hr, cro-food.hr, fulloflife.eu, croatiafulloflife.eu, fulloflife.hr, croatiafulloflife.hr, croatiafeeds.com, feeds.croatia.hr (ďalej iba: Internetové stránky).

 

Osoba, ktorá používa Internetové stránky (ďalej iba : Používateľ), ich používaním bezpodmienečne súhlasí s týmito Podmienkami používania, a považuje sa za schopnú akceptovať tieto Podmienky používania, a prijať všetky riziká spojené s používaním tu zverejneného a dostupného obsahu.

 

Používanie obsahu dostupného na Internetových stránkach (bez ohľadu na to, či je voľne dostupný pre hociktorého Používateľa, alebo obmedzene dostupný pomocou chránených systémov a aplikácií informatickej technológie), je povolené iba tým spôsobom a pod podmienkami, ktoré sú stanovené týmito Podmienkami používania. 

 

Každé iné používanie obsahu dostupného na Internetových stránkach podlieha príslušnej právnej ochrane a aplikácii príslušných a právne povolených opatrení voči Používateľovi a/alebo voči tretej osobe, ktorá má prospech z tohto používania tu dostupného obsahu.

 

 

Zverejnený obsah

 

Za obsah zverejnený a dostupný na Internetových stránkach sa považuje text, grafika, ochranné znaky, logotypy, fotografie, fonogramy, videogramy a iné audiovizuálne obsahy, počítačové aplikácie a zdroje informácií, ako aj všetky ostatné informatívne a technické materiály, bez ohľadu na spôsob zobrazenia, zverejnenia, alebo ich dostupnosti pre Používateľa.

 

 

Právo na intelektuálne vlastníctvo

 

Obsah zverejnený na Internetových stránkach je chránený predpismi o právach intelektuálneho vlastníctva, takže každé jeho neoprávnené použitie môže byť dôvodom pre začiatok konania pre ochranu práv voči Používateľovi zo strany CHTZ, alebo voči tretej osobe, ktorá je oprávneným držiteľom autorských práv.

CHTZ pri zverejnení autorského obsahu umožní zobrazenie mena autora obsahu, resp. držiteľa autorských práv tak, aby to bolo optimálne možné urobiť bez väčších nákladov alebo implementácie špeciálnych technických riešení.

 

Dostupnosť Internetových stránok

 

CHTZ nemôže zaručiť dostupnosť Internetových stránok kedykoľvek a na každom typu zariadenia a prehľadávača, a ani každého komunikačného spojenia. Internetové stránky môžu byť dočasne alebo aj dlhodobo, kompletne alebo čiastočne  nedostupné z technických alebo iných dôvodov (upravovanie, chyby, nedostupnosť komunikačného spojenia, vyššia sila, rozhodnutie orgánov verejnej moci a pod.) CHTZ nie je zodpovedné za akúkoľvek škodu spôsobenú nedostupnosťou Internetových stránok. CHTZ môže kedykoľvek vykonať zmeny na Internetových stránkach akýmkoľvek spôsobom, vrátane zmeny vizuálnej identity, dizajnu a architektúry, systému upravovania obsahu ako aj iných aplikačných riešení spojených s fungovaním Internetových stránok.

 

 

Charakter zverejneného obsahu a zodpovednosť CHTZ

 

Obsah zverejnený a dostupný na týchto Internetových stránkach je výlučne informatívneho charakteru a je získaný zo zdrojov, ktoré CHTZ považuje za dôveryhodné, bez akejkoľvek záruky CHTZ akéhokoľvek druhu, vyslovenej alebo tichej, bez ohľadu či je presný, včasný, úplný a/alebo vhodný pre daný účel alebo určitý spôsob používania. Uvedený obsah Používateľ používa výlučne na svoju zodpovednosť a CHTZ nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú jeho používaním alebo interpretáciou.

Zverejnený obsah a informácie v žiadnom prípade neznamenajú ponuku alebo výzvu pre zadanie ponuky pre obchodovanie alebo akúkoľvek inú transakciu spojenú so zverejneným obsahom a informáciami.

 

 

Spôsob a účel používania obsahu

 

CHTZ dáva Používateľovi obmedzené, neprenosné a nevýhradné právo na prezeranie, vytlačenie, kopírovanie alebo iné používanie obsahu týchto internetových stránok, výlučne pre svoju osobu a nekomerciálne použitie, alebo na účel propagovania Chorvátska ako turistickej destinácie, pod podmienkou, že takto prevzatý obsah nebude meniť ani nahradzovať akýmkoľvek spôsobom (vrátane zverejňovania na internetových stránkach s nevhodným obsahom), a že pri prevzatom obsahu uvedie CHTZ ako aj meno autora uvedeného obsahu.

Akýkoľvek iný spôsob alebo účel používania obsahu je dovolený iba s predošlým písomným súhlasom CHTZ, alebo iného zákonitého držiteľa autorských práv obsahu, výlučne zo strany osoby, ktorej je taký súhlas daný spôsobom a na účel uvedený v danom súhlase.

 

 

Spôsob prístupu na internetové stránky a ku  zverejnenému obsahu

 

Prístup  na Internetové stránky je umožnený neohraničenému množstvu osôb s vhodnou výpočtovou technikou a internetovým spojením. CHTZ má právo, aby v daných prípadoch (upravovanie, chyby, nedostupnosť komunikačného spojenia, vyššia sila, rozhodnutie orgánov verejnej moci a pod.) dočasne, alebo dlhodobo, v celosti alebo čiastočne obmedzila spôsob a možnosť prístupu na internetové stránky, ako pre všetkých Používateľov, tak aj pre jedného Používateľa alebo skupine Používateľov. V akomkoľvek z uvedených prípadov CHTZ nezodpovedá za akúkoľvek škodu vzniknutú obmedzením prístupu na Internetové stránky a ku zverejnenému obsahu.

Počas prístupu na Internetové stránky a k obsahu musí Používateľ používať štandardné technické vybavenie a obvyklé štandardy a spôsoby prístupu na Internetové stránky. Obsah zverejnený na Internetových stránkach sa môže prezerať iba použitím povolených metód informatickej technológie, tým spôsobom, v množstve a v miere, ktoré sú obvyklé pre fyzickú osobu Používateľa. Každý iný spôsob prezerania alebo používania obsahu, ktorým sa obchádzajú chránené systémy a aplikácie informatickej technológie, alebo ktorým sa používajú určité aplikácie alebo nástroje pre simultánne sťahovanie množstva údajov, ktoré nie je obvyklé pre fyzickú osobu Používateľa, sa považuje za porušenie chráneného práva CHTZ, za čo Používateľ znáša prislúchajúcu materiálnu, trestnú alebo priestupkovú zodpovednosť.

 

Obsah tretích osôb

 

Internetové stránky môžu obsahovať aj obsah tretích osôb ako sú fórum,  screensaver, aplikácie a pod., ktoré môžu tretie osoby samostatne stiahnuť a vytvárať.

CHTZ nezaručuje, že je taký obsah  v celosti oslobodený od práv tretích osôb, osobitne v časti, ktorá sa vzťahuje na intelektuálne vlastníctvo.

Z uvedených dôvodov CHTZ nezodpovedá za škodu, ktorá by Používateľovi vznikla pri používaní obsahu tretích osôb v akomkoľvek zmysle, bez ohľadu na to, či pochádza zo žiadosti tretej osoby, alebo z nesprávneho fungovania stiahnutého obsahu.

 

 

Právo na zmenu obsahu

 

CHTZ ma právo na zmeny, zrušenie (dočasné alebo trvalé) akéhokoľvek obsahu alebo služby na Internetových stránkach, bez predchádzajúceho upozornenia, a kedykoľvek, pričom nezodpovedá za akúkoľvek škodu vzniknutú týmto konaním.

 

 

Prepojenia na externý obsah

 

Tieto Internetové stránky obsahujú aj informácie tretích osôb a/alebo prepojenia na iné internetové obsahy. CHTZ nezodpovedá za obsah externých zdrojov a údaje, na ktoré môžu viesť prepojenia z týchto internetových stránok, a nezodpovedá alebo neukazuje spôsob a podmienky používania tohto obsahu.

CHTZ nezaručuje dostupnosť externých obsahov alebo správne fungovanie prepojení, a nezodpovedá za akúkoľvek škodu vzniknutú používaním tohto obsahu alebo prístupom k nemu. Používateľ sa musí sám rozhodnúť, či otvorí a akým spôsobom otvorí obsah pomocou prepojení na týchto Internetových stránkach, a je sám zodpovedný za jeho používanie, pričom si je vedomý následkov, ktoré by mohli vzniknúť takýmto konaním.

 

 

Ochrana osobných údajov a získavanie informácií o Používateľoch

 

CHTZ chráni osobné údaje svojich Používateľov Internetových stránok. Údaje z registrácie ako aj iné údaje o Používateľovi nebudú dostupné k nahliadnutiu pre tretiu stranu, a nebudú dostupné tretej strane okrem prípadu,  kedy je to nariadené platnými predpismi.

 

CHTZ môže v súlade so zákonom zhromažďovať určité údaje o Používateľoch získané počas používania týchto Internetových stránok. Takto získané údaje CHTZ prvorado používa za účelom zlepšenia funkčnosti týchto internetových stránok a ich obsahu, aby sa viac zdokonalil a prispôsobil používateľom, a môže ich používať aj pre iné aktivity, ktoré zahŕňajú propagáciu chorvátskeho turizmu alebo vykonávanie úloh CHTZ, čo výnimočne zahŕňa, ale sa neobmedzuje na:

-        tvorbu analýzy zvykov a preferencií Používateľa za účelom prieskumu trhu a optimalizácie Internetových stránok (vrátane analýzy získanej cez nástroje tretích osôb, napr.  Google Analytics a pod.)

-        prispôsobenie sa Internetových stránok novým, alebo iným technickým riešeniam alebo potrebám Používateľa

-        optimalizácia intuitívnosti ako aj ľahšieho používania a prístupnosti  obsahu.

-        remarketing  používateľských žiadostí alebo retargeting Používateľa za účelom reklamy chorvátskeho turizmu.

 

Za účelom zhromažďovania určitých údajov o aktivitách alebo požiadavkách Používateľa, CHTZ môže použiť špeciálne malé súbory, „koláčiky (cookies), ktoré sa uložia do počítača Používateľa a používajú sa pre určené účely. V súlade s uvedeným, CHTZ vydáva aj príslušnú  Politiku používania koláčikov (cookie policy),  ktorá sa zverejňuje na Internetových stránkach a s ktorou sa Používateľ oboznámi správnym spôsobom, keď k nim po prvýkrát pristupuje. Politika používania „koláčikov“ (cookie policy) opisuje, ktoré druhy „koláčikov “a za akým účelom CHTZ používa, a usmerňuje Používateľa na možnosť , že môže odmietnuť prijatie použitia koláčikov, alebo to môže prijať, čím súhlasí so spôsobom a účelom ich používania, a aj v tomto prípade CHTZ nezodpovedá za akúkoľvek škodu ktorá nastala  uložením a používaním koláčikov tým spôsobom a za tým  účelom, ktorým Používateľ súhlasil s prijatím Politiky používania „koláčikov“ (cookie policy).

Politika používania „koláčikov“ (cookie policy) sa zverejňuje samostatne od týchto Podmienok používania, ale je ich súčasťou.

 

Pri pripojení sa na Internetové stránky môže CHTZ dočasne uložiť IP adresu Používateľa. IP adresy sa môžu ukladať a používať výlučne na sledovanie aktivity Používateľa na Internetových stránkach (activity log) za účelom odhalenia porušenia zákonných predpisov, alebo týchto Podmienok používania, potvrdenia nezákonných  alebo iných neprijateľných činností. Údaje o IP adresách a sledovaní aktivity Používateľa sa môžu kedykoľvek poskytnúť náležitým orgánom verejnej moci  na dokázanie akejkoľvek zodpovednosti Používateľa voči zákonu. Uloženie IP adresy a údajov o aktivitách Používateľa je dočasné, no najdlhšie po dobu jedného mesiaca.

CHTZ sa zaväzuje, že bude v súlade s platnými predpismi a týmito Podmienkami používania, chrániť osobné údaje Používateľa týchto internetových stránok, okrem prípadu porušenia týchto Podmienok používania alebo konania Používateľa takým spôsobom, ktorý je v rozpore s pozitívnymi predpismi.

 

Vypnutie (opting out)

Podľa zadaných nastavení vyhľadávania sleduje Google Analytics internetové stránky návštevníkov s cieľom získavania anonymných štatistických údajov využívaných na vylepšovanie užívateľského prostredia.  

Môžete sa rozhodnúť, aby vás nesledovali (vypnutie). Ak zmeníte názor, môžete sa rozhodnúť, aby vás znovu sledovali (zapnutie).

 

Preferencie nesledovania

Funkcia nesledovania je funkciou umožňujúcou návštevníkom vypnutie opcie, ktorou sa ich internetové stránky sledujú za akýmkoľvek účelom, vrátane využitia služby pre analytiku, inzerčných sietí a sociálnych platforiem. Opcie nesledovania sú dostupné v rámci nasledovných prehliadačov:

Firefox
Internet Explorer
Chrome
Safari
Opera

 

•    ak vo svojom prehliadači povolíte opciu nesledovania, Google Analytics bude Vašu voľbu rešpektovať;
•    ak ste aktivovali opciu nesledovania, nebude Vás sledovať. Ide o dodatok k vypnutiu zhromažďovania a analýzy údajov pre získanie štatistických údajov pre našu internetovú stránku;
•    ak ste neaktivovali opciu nesledovania, ale rozhodnete sa vypnúť, súbor cookie piwik_ignore sa uloží vo Vašom prehliadači. Google Analytics nebude sledovať ani jedného užívateľa so súborom piwik_ignore;
•    ak ste vo svojom prehliadači zamietli všetky cookies, aj ďalej budeme o vašom vyhľadávaní zhromažďovať niektoré údaje (napr. počet návštevníkov na našej stránke), no tieto budú menej precízne a Vaše návštevy nebudú sledované (nepoužívajú sa súbory Piwik cookies).

 

Zaregistrovaní používatelia

 

CHTZ môže povoliť prístup k určitému obsahu iba zaregistrovaným Používateľom.  Registráciou na týchto internetových stránkach je Používateľ povinný prejsť registráciou, uviesť pravdivé údaje, a zadať používateľské meno a heslo.

 

CHTZ má právo zrušiť alebo obmedziť možnosť používania užívateľského konta a/alebo jednej alebo viacerých služieb pre ktoré je Používateľ zaregistrovaný, bez predchádzajúceho oznámenia alebo/a vysvetlenia.

 

CHTZ nezodpovedá za škodu vzniknutú zrušením užívateľského konta alebo/a jednej alebo viacerých služieb pre ktoré je Používateľ zaregistrovaný, ako ani za škodu vzniknutú neoprávneným použitím užívateľského konta treťou osobou.

 

 

Salvatórna klauzula

 

Pokiaľ by sa za akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania následne zistilo, že je neplatné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na ostatné ustanovenia týchto Podmienok používania, ktoré zostávajú v platnosti.

 

 

Riešenie sporov a právomoc

 

Všetky potenciálne spory týkajúce sa týchto Podmienok používania, vrátane sporov týkajúcich sa otázky ich vzniku, obsahu alebo zániku, sa budú riešiť mierovou cestou, no v prípade neúspechu, sa pristupuje k riešeniu súdnou cestou na príslušnom súde v Záhrebe.

 

Tieto Podmienky používania sú zostavené v súlade s chorvátskym právom, takže na ne,  a na spory z nich vzniknuté platí chorvátske právo bez použitia ustanovení chorvátskeho práva o odvolaní na tretie právo (renvoi) v časti, kde je to povolené podľa medzinárodných predpisov.

 

 

Zmeny podmienok používania

 

CHTZ má právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky používania, a nie je ani nebude zodpovedné za akékoľvek dôsledky vyplývajúce z týchto zmien. Tieto zmeny nadobúdajú účinnosť v deň zverejnenia na týchto internetových stránkach.Autori zverejnených fotografií


Park Prirode „Lastovsko Otočje“, Tzo Lastovo, Iva Frlan, Ana Morača, Slobodan Paparella, Tomislav Brandt, Tzg Dubrovnika, Tzo Dubrovačko-Neretvanske, Boris Kragić, Darko Dragojević, Tzo Vela Luka, Dorjan Dragojević, Romildo Vučetić, Huh Hoteli, Mladen Radolović, Marin Stulić, Dinko Denona, Marin Dejanović, Marija Dejanović, Solana Nin, Marin Stulić, Velid Jakupović, Rade Popadić, Ivana Burela, Marcelina, Grafički Studio Biograd, Klara Glavan, I. Pervan, D. Bačić, T. Tičić, Jelena Škoda, N. Tičić, Petar Sikirić, Ivica Šimurina, Marina „Dalmacija“-Panorama, Davor Torbarina, Andrija Karli, Mladen Radolović Mrlja, Josip Strmečki, Arhiva Np Paklenica, Šimun Cimerman, Marjana Marasović, Arhiv Tz Mjesta Ugljana, Ante Kolaronić, Stelio Kanjer, , Tzo Jasenice, Tz Zaton, V. Jakupović-Gricko, Grbin German, Stjepan Felber, Hotelske Fotografije, Ivan Balažević, Mario Hlača, Želimir Černelić, Sanjin Ilić, Valter Stojšić, Dino Lovrić, Federiko Sterle, Foto Luigi Lovran, Ana Slamek, Arhiva Tzo Lovran, Deam Miculinić, Željko Jerneić, Sergio Gobbo, Petar Trinajstić, Egon Hreljanović, Petar Kürschner, Domagoj Kunić, Miroslav Matejčić, Olympia Studio d.o.o.., Andrea Car, Tzg Cresa, Renco Kosinožić, Mladen Šćerbe , Veljka Spinčić-Rajko, Kristina Svetličić, Viktor Puljak, Vanja Sokol, Tzo Dugi Rat, Mirko Bojić, Ljudevit Blagec, Tzo Podstrana, Andrija Carli, Arhiva Tzo Podgora, Branka Brakalo, Arhiva Tz Sinj, Foto „Peđa“, Objava d.o.o., Zoran Alajbeg, Zlatko Sunka, Ante Mekinić, Neven Kulić, Tomislav Klarić Kukuz, Tzo Postira, Safet Hasanbegović, Tzg Stari Grad, Arhiv Tzg Kaštela, Robert Stanojević, Tzo Višnjan, Tz Vrsar, Igor Zirojević, Vladimir Bugarin, Studio „Stožer“ Pula, Tzg Buzeta, Zvonimir Tanocki, Ivica Janjić, Katica Šimunović Pauković, Foto Fokus, Darko Puharić, Jelica Piperković, Tz Vsž, Dražen Bota, Nikola Wolf, Krešimir Blažek, Darko Cugovački, Zdravko Mihevc, Željka Kolar, Milan Fuker, Vlasta Kliček, Marijan Ružman, Zoran Homen, Zlatko Štrfiček, Mirko Hanžeković, Miroslav Jakovov, Miroslav Arbutine, Miroslav Kiša, Miroslav Šantek, Željko Gašparović, Antonio Koran, Jasminka Bradašić, Ljiljana Siročić, Dalibor Hedela, Biljana Lončarić, Danko Dorić, Milan Kljajin, Tomislav Saić, Nikolina Tomić, Ivana Fodor, , Lareta Žubrinić, Sanja Fodor, Savo Petković, Damir Patek, Darko Žužak, Tzg Orahovica, Mihaela Glumac, Tzg Bjelovara, Michael Palijana, Ivica Ivesa, Tiskara „Grafodar“, Alena Rais, Lidija Premec, Miran Husak, Mario Jakšić, Kruno Posavec, Josip Naranđa, Reklamni Foto Studio D.O.O. Nedelišće, Ivan Horvat, Vesna Bunčić, Ivica Mataije, Tomislav Čanić, Ivan Stilinović, Milo Grivičić, Goran Šupera, Ivica Šubarić, Tzo Plitvička Jezera, Tzo Karlobag, Agencija Ma-Di, Dragutin Antinac, Zvonko Vugrinović, Dragutin Olvitz, Marin Tomić, Tzg Krapina, Tzo Krapinske Toplice, Zrinka Košić, Tzo Marija Bistrica, Foto-Video „Klik“ Marija Bistrica, Ihs, Ante Šimić, Milena Obratov, Darko Vučić, Marin Radić, Šime Strikomana, Melina Maras Lugović, Antun Pavičić, tzo Rakovica, Mira Špoljarić, Arhiv Tzg Velike Gorice, Markus Studio, D. Breitenfeld, Tomislav Rastić, Romeo Ibrišević, Tzg Sveta Nedjelja – Renata Čaržavec, Juraj Kopača, Patrik Macek, Tomislav Šklopan, Mladen Stipanović, Željka Egredžihja, Tzo Vrbnik, Tzo Kostrena, Petar Fabijan, Ivan Balažević, Marinko Jakovljević, Neno Anić, Tz Mtarkopalj, Nino Pleše, Tatjana Kušić, Stanislav Majetić, Foto Video „S“ Vrbovsko , Renco Kosinožić, Ivo Pervan, , Damir Fabijanić , Damil Kalogjera , Tješimir Marić , Mladen Radolović, Nino Marccuti , Andrija Carli , Damir Pačić , Sergio Gobbo , Juraj Kopač, Milan Babić, Lyra Zajmi, Dražen Bota , Dragutin Olvitz, Saša Pjanić, Petar Trinajstić, Romeo Ibrišević, Josip Madračević, Marijo Bandić, Ante Zubović, Miro Andrić, Mario Romulić, Marin Topić, Damir Rajle, Željko Krčadinac, Nenad Reberšak, Dalibor Nedela, Robert Rajtić, Patrik Macek, Tomislav Šklopan, Petar Fabijan, Zoran Alajbeg, Šime Strikoman, Predrag Mandić, Goran Vranić, Vesna Štajner, Vid Barac, www.visitrijeka.hr, Arhiva TZ Zadar, TZ Grada Kastva, Goran Šafarek, Boris Kačan, Mario Romulić & Dražen Stojčić, TZG Kaštela, Aleksandar Gospić, Ivan Čorić, Zlatko Subotičanec, TZ Jastrebarsko,Marko Kapitanović, TZO Primošten, TZO Pirovac, Branko Meić Sidić, TZ Vodice, TZG Šibenika, Lošinj Hotels&Villas, Ivo Šubić, Marin Majo Marasović, Luka Tambača, TZG Opatije, Boris Štajduhar, Braslav Karlić, TZO Jelsa, Anđela Šćepanović, TZ Pula, TZO Baška, TZ Poreč, Vedran Metelko, Željko Koprolčec, Domagoj Sever, Igor Šeler, Tihomir Gržinčić, TZO Rogoznica, Dinko Brozičević, TZG Senja, TZO Preko, Mereu Ernesto, TZG Labin, Dream division Split, TZG Biograd na Moru, TZO Lumbarda, Saša Halambek, Maistra d.d., Laguna Novigrad d.d, TZO Lovran, Jakov Đinđić, TZO Pakoštane, TZO Funtana, Marko Vrdoljak, TZG Zagreba, TZG Poreča, Hadria d.o.o., Mario Jelavić, Davorin Mance, Nikola Matić, Red Bull Media House, TZ Labin-Rabac, Dejan Hren, Goran Razić, Colours of Istria, Bojan Haron Markičević, Denis Stošić, Igor Čepurkovski, Mario Mihajlik, Zvonimiri Gerber, Goran Bekina, TZ grada Karlovca, Branko Hrkač, TZŽ Zadar, Goran Kovačević, Denis Peroš, Domagoj Blažević, TZG Osijek, Maja Muskic, Željko Karavida, Vladimir Ivanov, Damir Kvajo, Linden Tree Retreat & Ranch, Udruga Val kulture, TZ Imotski, TZ Šolta, Božidar Jelić, Nikolina Hrust, Marko Delbello Ocepek, Goran Telak, Ultra Europe Music Festival, TZ Vrlika, TZ Dugopolje, Dalmatia Explorer, TZ Sinj, Ilija Veselica, Predrag Uskoković, Ana Sović, Goran Jančić, Daniel Pavlinović, Filip Poštek

Ikony na mapách  - Map Icons Collection by Nicolas Mollet

 
 

Cookie policy

 

In order to provide you the best experience of our site, and to make the site work properly, this site saves on your computer a small amount of information (cookies). By using the site www.croatia.hr, you agree to the use of cookies. By blocking cookies, you can still browse the site, but some of its functionality will not be available to you.

 

What is a cookie?

A cookie is information stored on your computer by the website you visit. Cookies allow the website to display information that is tailored to your needs. They usually store your settings and preferences for the website, such as preferred language, e-mail address or password. Later, when you re-open the same website, the browser sends back cookies that belong to this site.

 

Also, they make it possible for us to measure the number of visitors and sources of traffic on our website, and as a result, we are able to improve the performance of our site.

 

All the information collected by the cookies, is accumulated and stays anonymous. This information allows us to monitor the effectiveness of the websites and is not shared with any other parties.

 

All this information can be saved only if you enable it - websites cannot get access to the information that you have not given them, and they cannot access other data on your computer.

 

Disabling cookies

By turning off cookies, you decide whether you want to allow the storage of cookies on your computer. Cookies settings can be controlled and configurated in your web browser. If you disable cookies, you will not be able to use some of the functionality on our website.

 

Opting out

By default, the browsing experience of website visitors is tracked by Google Analytics in order to produce anonymised statistics. You may choose not to be tracked (opt-out). If you change your mind, you can choose to be tracked again (opt-in).
 

Do not track preferences

Do not track is a function that allows visitors to opt out from being tracked by websites for any purpose including the use of analytics services, advertising networks and social platforms. Do not track options are available in a number of browsers including:

 

Firefox

Internet Explorer

Chrome

Safari

Opera

 

•  If you enable do not track in your web browser, Google Analytics will respect your choice;

•  If you have enabled the do not track function, you will not be tracked. This is in addition to you opting-out of the aggregation and analysis of data for our website statistics;

•  If you have not enabled the do not track option but you choose to opt-out, the cookie ‘piwik_ignore’ will be stored in your browser. All visitors with a piwik_ignore cookie will not be tracked by Google Analytics;

•  If you have disabled all cookies from your browser, we will still collect some general data about your browsing (e.g. a record of a visitor to our website) but they will be less accurate and your visit will not be tracked (Piwik cookies are not used).

 

More about cookies can be found here:

Cookies - http://www.ico.org.uk/for_organisations/privacy_and_electronic_communica...