www.croatia.hr

Gebruiksvoorwaarden websites
Algemene bepalingen

 

Het Kroatisch Verkeersbureau (Hravatska turistička zajednica, in het vervolg: HTZ) is de houder van het recht tot creëren en/of publiceren van content op en het beheer te voeren over de websites (internetportalen) Croatia.hr, Htz.hr, Kroatien.hr, Hrvatska.hr, Horvatia.hr, Horvatorszag.hr, Croatie.hr, Croazia.hr, Chorvatsko.hr, Chorwacja.hr, Croacia.hr , Visitacroacia.es, croatia.travel, visitcroatia.be, kroatischverkeersbureau.nl, Kroatie.hr, Kroatien.at, Turismo.hr, Tourisme.hr, Tourismus.hr, Tourism.hr, lovecroatia.hr, visitcroatiasharecroatia.hr, sharecroatia.hr, hrvatska365.hr, hrvatska365.eu, croatia365.eu, kroatien365.eu, kroatien365.hr, hrvaska365.eu, chorwacja365.eu, croatie365.eu, croazia365.eu, kroatie365.eu, kroatia365.eu, meetingscroatia.hr, meetingscroatia.com volim-hrvatsku.com, volim-hrvatsku.info, volim-hrvatsku.net, volim-hrvatsku.org, volim-hrvatsku.eu, crowine.hr, cro-wine.hr, crofood.hr, cro-food.hr, fulloflife.eu, croatiafulloflife.eu, fulloflife.hr, croatiafulloflife.hr, croatiafeeds.com, feeds.croatia.hr (in het vervolg: Websites).

 

De persoon die gebruik maakt van deze websites (in het vervolg: Gebruiker), stemt door dat gebruik onvoorwaardelijk in met de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden en wordt geacht in staat te zijn deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren en alle risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van de hier gepubliceerde en beschikbare content te begrijpen.

 

Het gebruik van de content die beschikbaar is op de Websites (ongeacht of die content vrij beschikbaar is voor alle Gebruikers, of beperkt toegankelijk door de toepassing van een beveiligingssysteem en informatietechnologische toepassingen) is toegestaan op de manier en onder de voorwaarden zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

 

Alle andersoortig gebruik van de content beschikbaar op de Websites is onderworpen aan de toepasselijke rechtsbescherming en de toepasselijke en gerechtelijk toegestane maatregelen richting de Gebruiker en/of een derde die voordeel heeft bij dergelijk gebruik van de hier beschikbare content.

 

 

De gepubliceerde content

 

Als content die gepubliceerd wordt en toegankelijk is op de Websites wordt beschouwd tekst, afbeeldingen, merken, logo’s, foto’s, audiobestanden, videobestanden en andere audiovisuele content, computerapplicaties en databases en al het overige informatieve of technische materiaal, ongeacht de manier van presenteren, publiceren, of de beschikbaarheid voor de Gebruiker.

 

 

Intellectueel eigendom

 

De content die op de Websites wordt gepubliceerd, wordt beschermd door de regelgeving op het gebied van intellectueel eigendom, en elk ongeautoriseerd gebruik kan de aanleiding vormen tot het starten van een procedure ter bescherming deze rechten tegen de Gebruiker door HTZ, of een derde die rechthebbende van de auteursrechten is.

HTZ zal bij de publicatie van auteursrechtelijk materiaal het mogelijk maken de naam van de auteur of de drager van de auteursrechten te tonen op een zo optimaal mogelijke manier, zodat daarvoor geen grote kosten hoeven te worden gemaakt, of speciale technische oplossingen te worden geïmplementeerd.

 

Beschikbaarheid van de Websites

 

HTZ kan niet garanderen dat de Websites altijd en via elk type apparaat en browser en elke communicatieverbinding beschikbaar zijn. De Websites kunnen tijdelijk of voor langere tijd, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn vanwege technische reden of redenen van andere aard (onderhoud, fouten, het niet beschikbaar zijn van communicatieverbindingen, overmacht, beslissingen van overheidswege etc.). HTZ kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade voortvloeiend uit het niet beschikbaar zijn van de Websites. HTZ kan op ieder moment een wijziging doorvoeren aan de Websites, op welke manier dan ook en in welke vorm dan ook, waaronder een verandering van visuele identiteit, design en architectuur, content management systeem en andere applicatie-oplossingen die verband houden met het functioneren van de Websites.

 

 

Het karakter van de gepubliceerde informatie en de verantwoordelijkheid van HTZ

 

De content die gepubliceerd wordt en beschikbaar is via de Websites heeft uitsluitend een informatief karakter en wordt verkregen uit bronnen die HTZ betrouwbaar acht, zonder enige garantie van HTZ van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, dat die content accuraat, tijdig, volledig en/of geschikt is voor een bepaald doel, of een bepaalde manier van gebruiken. Bovengenoemde content wordt door de Gebruiker uitsluitend op eigen risico gebruikt en HTZ kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wat voor schade dan ook die ontstaat door het gebruik of de interpretatie daarvan.

De gepubliceerde content en informatie vormen op geen enkele wijze een aanbod of uitnodiging tot het doen van commerciële biedingen, of welke andere transactie dan ook in verband met de gepubliceerde inhoud en informatie.

 

 

De manier van gebruiken van de content

 

HTZ geeft de Gebruiker beperkte, onoverdraagbare en niet-exclusieve toestemming om de content op de Websites te bekijken, af te drukken, te kopiëren of op een andere manier te gebruiken, uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, of met het doel Kroatië te promoten als toeristische bestemming, onder voorwaarde dat hij de op zo gedownloade content niet verandert of op enigerlei wijze ontsiert (waaronder valt het publiceren ervan op websites met moreel laakbare content) en dat hij bij de gedownloade content HTZ als bron vermeldt evenals de naam van de auteur van bovengenoemde content.

Elke andere manier of elk ander doel van gebruik van de content is uitsluitend toegestaan met voorafgaande schriftelijk toestemming van HTZ of een andere wettelijke houder van het auteursrecht, uitsluitend voor de persoon aan wie een dergelijke toestemming is gegeven en op de manier en met het doel zoals opgenomen in die toestemming.

 

 

De manier van benaderen van de content

 

De Websites zijn toegankelijk gemaakt voor een onbeperkt aantal personen die een daarvoor geëigende computerapparatuur en internetverbinding hebben. HTZ behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen de manier van en mogelijkheid tot toegang van de Websites (onderhoud, fouten, niet beschikbare communicatieverbindingen, overmacht, beslissingen van overheidswege etc.) tijdelijk of voor langere tijd, geheel of gedeeltelijk te beperken, zowel voor alle Gebruikers als voor individuele Gebruikers of een groep Gebruikers. In elk van de bovengenoemde gevallen kan HTZ niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade voortvloeiend uit het beperken van de toegang van de Websites en de gepubliceerde content.

De Gebruiker dient voor het benaderen van de Websites en de content standaard hardware te gebruiken alsmede de gebruikelijke standaarden en manieren voor het krijgen van toegang tot websites. De content die op deze websites wordt gepubliceerd kan slechts worden doorzocht door middel van toegestane informatietechnologische methodes, op een manier en in die hoeveelheid en mate die gebruikelijk is voor een natuurlijk persoon, zoals de Gebruiker. Elke andere manier van doorzoeken en/of gebruiken van de content waarmee de beveiligingssystemen en informatietechnologische toepassingen worden omzeild, of waarbij bepaalde toepassingen of tools worden gebruikt voor het gelijktijdig downloaden van hoeveelheden data die niet gebruikelijk zijn voor een natuurlijk persoon zoals de Gebruiker, is een schending van het recht van HTZ, waarvoor de Gebruiker de toepasselijke materiële of strafrechtelijke verantwoordelijkheid draagt.

 

Content van derden

 

De Websites kunnen content bevatten van derden, zoals forums, screensavers, applicaties etc., die door derden zelfstandig kan worden gedownload of aangemaakt.

HTZ garandeert niet dat dergelijke content geheel vrij is van rechten van derden, in het bijzonder waar het intellectueel eigendom aangaat.

Vanwege bovengenoemde redenen is HTZ niet verantwoordelijk voor schade die bij een Gebruiker zou kunnen ontstaan door het gebruik van content van derden op welke wijze dan ook, ongeacht de vraag of die schade voortvloeit uit eisen van derden of het onjuist functioneren van de gedownloade content.

 

 

Recht op verandering van content

 

HTZ behoudt zich het recht voor welke content of dienst dan ook op de Websites te veranderen of te verwijderen (tijdelijk of permanent), zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment, en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade dan ook voortvloeiend uit dergelijke acties.

 

 

Links naar externe content

 

De Websites bevatten ook informatie van derden en/of links naar andere internetcontent. HTZ is in geen geval verantwoordelijk voor content uit externe gegevensbronnen, waar links vanaf de Websites naar kunnen doorlinken, noch draagt het verantwoordelijkheid voor, of verwijst het naar de manier en voorwaarden van gebruik van die content.

HTZ kan de beschikbaarheid of het juist functioneren van externe content niet garanderen en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade dan ook voortvloeiend uit het gebruik van, of de toegang tot dergelijke content. De Gebruiker dient zelfstandig te beslissen of en op welke manier hij die content wil benaderen door middel van de links op deze Websites en is zelf verantwoordelijk voor dergelijke acties en zich bewust van de mogelijke gevolgen daarvan.

 

 

Privacy-beleid en het verzamelen van gegevens over Gebruikers

 

Het HTZ respecteert de privacy van de Gebruikers van deze websites. Gegevens uit de registratieprocedure en andere gegevens over de Gebruiker zullen niet worden verstrekt aan derden, noch zullen ze beschikbaar zijn voor derden, tenzij er daartoe een verplichting bestaat in de toepasselijke regelgeving.

 

Het HTZ kan in overeenstemming met de wet bepaalde gegevens over de Gebruikers verzamelen, die verkregen worden tijdens het gebruik van de Websites. Op die manier verzamelde gegevens zullen door HTZ voornamelijk worden gebruikt ten behoeve van het verbeteren van de functionaliteit van de Websites en de content die daarop aanwezig is zodat die gericht is op, en aangepast aan de gebruikers. Ook kunnen deze gegevens voor andere activiteiten gebruikt worden, waaronder de promotie van het Kroatisch toerisme of het uitvoeren van de taken van HTZ, in het bijzonder, maar niet beperkt tot:

-        het uitvoeren van een analyse van de gewoontes en voorkeuren van de Gebruiker ten behoeve van marktonderzoek en het optimaliseren van de Websites (waaronder ook analyses die verkregen worden door derden, zoals Google Analytics en dergelijke)

-        het aanpassen van de Websites aan nieuwe of andere technische oplossingen of aan de behoeften van de Gebruiker

-        optimalisatie van intuïviteve navigatie, gebruiksgemak en toegang tot de content

-        remarketing van gebruikersbehoeften of retargeting van de Gebruiker ten behoeve van de promotie van het Kroatisch toerisme.

 

Ten behoeve van het verzameling van bepaalde gegevens aangaande de activiteiten of behoeften van de Gebruiker, kan HTZ gebruikmaken van speciale kleine bestandjes, cookies, die voor dat doel op de computer van de Gebruiker worden opgeslagen. In overeenstemming met bovenstaande publiceert HTZ ook haar beleid op het gebruik van cookies (cookie policy) op de Websites. De Gebruiker komt op een passende manier in aanraking met de cookie policy wanneer hij voor de eerste keer een pagina bezoekt. De cookie policy beschrijft welke soorten cookies er zijn en met welk doel HTZ ze gebruikt, en verwijst de Gebruiker naar de mogelijkheid om het gebruik van cookies te weigeren of om ze te accepteren, waarmee hij instemt met de wijze en het gebruiksdoel van die cookies, in welk geval HTZ niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enige schade voortvloeiend uit de opslag en het gebruik van de cookies op de manier en voor het doel waarmee de Gebruiker heeft ingestemd door middel van het accepteren van de cookie policy.

De cookie policy wordt apart van deze Gebruiksvoorwaarden gepubliceerd, maar maakt hiervan een integraal onderdeel uit.

 

Als de Gebruiker de Websites van HTZ bezoekt kan het IP-adres van de Gebruiker tijdelijk worden opgeslagen. IP-adressen kunnen uitsluitend worden opgeslagen en gebruikt ten behoeve van het volgen van de activiteiten van de Gebruiker op de Websites (activity log) met als doel het detecteren van overtredingen van wettelijke voorschriften of deze Gebruiksvoorwaarden, en het vaststellen van onrechtmatige of andere onaanvaardbare activiteiten. Gegevens over IP-adressen en het volgen van de activiteiten van de Gebruiker kunnen te allen tijde aan de bevoegde overheidsinstanties beschikbaar worden gesteld ten behoeve van het vaststellen van elke mogelijke wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheid van HTZ. De opslag van IP-adressen en van gegevens over de activiteiten van de Gebruikers is tijdelijk, maximaal voor de duur van een maand.

HTZ verplicht zich, in overeenstemming met de geldende voorschriften in deze Gebruiksvoorwaarden, tot het beschermen van de privacy van de Gebruiker van deze Websites, behalve in het geval van overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden of gedrag van de Gebruiker dat in strijd is met wettelijke bepalingen.

 

Uitzetten (opting out)

Webpagina’s zijn zodanig ingesteld dat bezoekers door Google Analytics worden gevolgd, teneinde anonieme statistische gegevens bij te houden welke vervolgens gebruikt kunnen worden om de gebruikerservaringen te verbeteren.

U kunt ervoor kiezen om niet te worden gevolgd (uitzetten). Indien u van gedachten verandert, kunt u alsnog ervoor kiezen om weer te worden gevolgd (aanzetten).

Volg-me-niet optie

Volg-me-niet is een browser optie waarmee bezoekers volgen kunnen uitschakelen, zodat ze niet gevolgd worden om welke reden dan ook, inclusief het gebruik van het Web Analytics tool, advertentienetwerken en sociale platforms. Volg-me-niet optie is in tal van browsers in te stellen, waaronder:

Firefox
Internet Explorer
Chrome
Safari
Opera

 

•    Wanneer in uw browser de Volg-me-niet optie ingeschakeld wordt, zal Google Analytics uw keuze respecteren;
•    Wanneer u de Volg-me-niet optie ingeschakeld heeft, wordt u niet gevolgd. Dit is een aanvulling op de uitsluiting van het verzamelen en analyseren van gegevens voor het maken van statistieken voor onze webpagina;
•    Wanneer u de Volg-me-niet optie niet ingeschakeld heeft, maar cookies hebt uitgeschakeld, wordt de cookie van piwik_ignore in uw browser opgeslagen. Geen bezoeker met de cookie piwik_ignore zal door Google Analytics worden gevolgd;
•    Wanneer u alle cookies in uw browser hebt uitgeschakeld, verzamelen wij nog steeds sommige algemene gegevens over uw browser gedrag (bijvoorbeeld het aantal bezoekers van onze site), maar deze zullen minder nauwkeurig zijn en uw bezoeken worden niet gevolgd (Piwik cookies worden niet gebruikt).
 

 

Geregistreerde gebruikers

 

HTZ kan bepaalde content uitsluitend beschikbaar maken voor geregistreerde Gebruikers. Om zich te registreren op deze websites, is de Gebruiker verplicht de registratieprocedure te doorlopen, de juiste gegevens in te voeren en een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen.

 

HTZ behoudt zich het recht voor om de mogelijkheid om gebruik te maken van het gebruikersaccount en/of een of meer diensten waarvoor de gebruiker geregistreerd is zonder voorafgaande kennisgeving en/of uitleg in te trekken of in te perken.

 

HTZ draagt geen verantwoordelijkheid voor schade voortvloeiend uit het intrekken van het gebruikersaccount en/of een of meer diensten waarvoor de Gebruiker geregistreerd is, noch voor schade ontstaan uit ongeoorloofd gebruik van het gebruikersaccount door derden.

 

 

Salvatorische clausule

 

Als voor een van de bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden naderhand zou blijken dat deze nietig is, dan zal dat feit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

 

 

Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

 

Alle mogelijke geschillen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van geschillen met betrekking tot het ontstaan, de inhoud of de beëindiging ervan, zullen zo mogelijk in den minne geschikt worden en in geval dat niet succesvol is, vallen ze onder de jurisdictie van de bevoegde gespecialiseerde rechtbank te Zagreb.

 

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met het Kroatisch recht, en op deze Gebruiksvoorwaarden en geschillen die daaruit voortvloeien is het Kroatisch recht van toepassing, zonder toepassing van de bepalingen in het Kroatisch recht aangaande het doorverwijzen naar het recht van een ander land (renvoi) in het geval dat dat volgens internationaal recht toegestaan is.

 

 

Verandering van de Gebruiksvoorwaarden

 

HTZ behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op welk moment dan ook aan te passen en is niet verantwoordelijk, noch zal dat in de toekomst zijn, voor mogelijke gevolgen die voortvloeien uit dergelijke wijzigingen. Genoemde wijzigingen worden van kracht op de dag van publicatie op deze Websites.Rechthebbenden op de gepubliceerde foto’s


Park Prirode „Lastovsko Otočje“, Tzo Lastovo, Iva Frlan, Ana Morača, Slobodan Paparella, Tomislav Brandt, Tzg Dubrovnika, Tzo Dubrovačko-Neretvanske, Boris Kragić, Darko Dragojević, Tzo Vela Luka, Dorjan Dragojević, Romildo Vučetić, Huh Hoteli, Mladen Radolović, Marin Stulić, Dinko Denona, Marin Dejanović, Marija Dejanović, Solana Nin, Marin Stulić, Velid Jakupović, Rade Popadić, Ivana Burela, Marcelina, Grafički Studio Biograd, Klara Glavan, I. Pervan, D. Bačić, T. Tičić, Jelena Škoda, N. Tičić, Petar Sikirić, Ivica Šimurina, Marina „Dalmacija“-Panorama, Davor Torbarina, Andrija Karli, Mladen Radolović Mrlja, Josip Strmečki, Arhiva Np Paklenica, Šimun Cimerman, Marjana Marasović, Arhiv Tz Mjesta Ugljana, Ante Kolaronić, Stelio Kanjer, , Tzo Jasenice, Tz Zaton, V. Jakupović-Gricko, Grbin German, Stjepan Felber, Hotelske Fotografije, Ivan Balažević, Mario Hlača, Želimir Černelić, Sanjin Ilić, Valter Stojšić, Dino Lovrić, Federiko Sterle, Foto Luigi Lovran, Ana Slamek, Arhiva Tzo Lovran, Deam Miculinić, Željko Jerneić, Sergio Gobbo, Petar Trinajstić, Egon Hreljanović, Petar Kürschner, Domagoj Kunić, Miroslav Matejčić, Olympia Studio d.o.o.., Andrea Car, Tzg Cresa, Renco Kosinožić, Mladen Šćerbe , Veljka Spinčić-Rajko, Kristina Svetličić, Viktor Puljak, Vanja Sokol, Tzo Dugi Rat, Mirko Bojić, Ljudevit Blagec, Tzo Podstrana, Andrija Carli, Arhiva Tzo Podgora, Branka Brakalo, Arhiva Tz Sinj, Foto „Peđa“, Objava d.o.o., Zoran Alajbeg, Zlatko Sunka, Ante Mekinić, Neven Kulić, Tomislav Klarić Kukuz, Tzo Postira, Safet Hasanbegović, Tzg Stari Grad, Arhiv Tzg Kaštela, Robert Stanojević, Tzo Višnjan, Tz Vrsar, Igor Zirojević, Vladimir Bugarin, Studio „Stožer“ Pula, Tzg Buzeta, Zvonimir Tanocki, Ivica Janjić, Katica Šimunović Pauković, Foto Fokus, Darko Puharić, Jelica Piperković, Tz Vsž, Dražen Bota, Nikola Wolf, Krešimir Blažek, Darko Cugovački, Zdravko Mihevc, Željka Kolar, Milan Fuker, Vlasta Kliček, Marijan Ružman, Zoran Homen, Zlatko Štrfiček, Mirko Hanžeković, Miroslav Jakovov, Miroslav Arbutine, Miroslav Kiša, Miroslav Šantek, Željko Gašparović, Antonio Koran, Jasminka Bradašić, Ljiljana Siročić, Dalibor Hedela, Biljana Lončarić, Danko Dorić, Milan Kljajin, Tomislav Saić, Nikolina Tomić, Ivana Fodor, , Lareta Žubrinić, Sanja Fodor, Savo Petković, Damir Patek, Darko Žužak, Tzg Orahovica, Mihaela Glumac, Tzg Bjelovara, Michael Palijana, Ivica Ivesa, Tiskara „Grafodar“, Alena Rais, Lidija Premec, Miran Husak, Mario Jakšić, Kruno Posavec, Josip Naranđa, Reklamni Foto Studio D.O.O. Nedelišće, Ivan Horvat, Vesna Bunčić, Ivica Mataije, Tomislav Čanić, Ivan Stilinović, Milo Grivičić, Goran Šupera, Ivica Šubarić, Tzo Plitvička Jezera, Tzo Karlobag, Agencija Ma-Di, Dragutin Antinac, Zvonko Vugrinović, Dragutin Olvitz, Marin Tomić, Tzg Krapina, Tzo Krapinske Toplice, Zrinka Košić, Tzo Marija Bistrica, Foto-Video „Klik“ Marija Bistrica, Ihs, Ante Šimić, Milena Obratov, Darko Vučić, Marin Radić, Šime Strikomana, Melina Maras Lugović, Antun Pavičić, tzo Rakovica, Mira Špoljarić, Arhiv Tzg Velike Gorice, Markus Studio, D. Breitenfeld, Tomislav Rastić, Romeo Ibrišević, Tzg Sveta Nedjelja – Renata Čaržavec, Juraj Kopača, Patrik Macek, Tomislav Šklopan, Mladen Stipanović, Željka Egredžihja, Tzo Vrbnik, Tzo Kostrena, Petar Fabijan, Ivan Balažević, Marinko Jakovljević, Neno Anić, Tz Mtarkopalj, Nino Pleše, Tatjana Kušić, Stanislav Majetić, Foto Video „S“ Vrbovsko , Renco Kosinožić, Ivo Pervan, , Damir Fabijanić , Damil Kalogjera , Tješimir Marić , Mladen Radolović, Nino Marccuti , Andrija Carli , Damir Pačić , Sergio Gobbo , Juraj Kopač, Milan Babić, Lyra Zajmi, Dražen Bota , Dragutin Olvitz, Saša Pjanić, Petar Trinajstić, Romeo Ibrišević, Josip Madračević, Marijo Bandić, Ante Zubović, Miro Andrić, Mario Romulić, Marin Topić, Damir Rajle, Željko Krčadinac, Nenad Reberšak, Dalibor Nedela, Robert Rajtić, Patrik Macek, Tomislav Šklopan, Petar Fabijan, Zoran Alajbeg, Šime Strikoman, Predrag Mandić, Goran Vranić, Vesna Štajner, Vid Barac, www.visitrijeka.hr, Arhiva TZ Zadar, TZ Grada Kastva, Goran Šafarek, Boris Kačan, Mario Romulić & Dražen Stojčić, TZG Kaštela, Aleksandar Gospić, Ivan Čorić, Zlatko Subotičanec, TZ Jastrebarsko,Marko Kapitanović, TZO Primošten, TZO Pirovac, Branko Meić Sidić, TZ Vodice, TZG Šibenika, Lošinj Hotels&Villas, Ivo Šubić, Marin Majo Marasović, Luka Tambača, TZG Opatije, Boris Štajduhar, Braslav Karlić, TZO Jelsa, Anđela Šćepanović, TZ Pula, TZO Baška, TZ Poreč, Vedran Metelko, Željko Koprolčec, Domagoj Sever, Igor Šeler, Tihomir Gržinčić, TZO Rogoznica, Dinko Brozičević, TZG Senja, TZO Preko, Mereu Ernesto, TZG Labin, Dream division Split, TZG Biograd na Moru, TZO Lumbarda, Saša Halambek, Maistra d.d., Laguna Novigrad d.d, TZO Lovran, Jakov Đinđić, TZO Pakoštane, TZO Funtana, Marko Vrdoljak, TZG Zagreba, TZG Poreča, Hadria d.o.o., Mario Jelavić, Davorin Mance, Nikola Matić, Red Bull Media House, TZ Labin-Rabac, Dejan Hren, Goran Razić, Colours of Istria, Bojan Haron Markičević, Denis Stošić, Igor Čepurkovski, Mario Mihajlik, Zvonimiri Gerber, Goran Bekina, TZ grada Karlovca, Branko Hrkač, TZŽ Zadar, Goran Kovačević, Denis Peroš, Domagoj Blažević, TZG Osijek, Maja Muskic, Željko Karavida, Vladimir Ivanov, Damir Kvajo, Linden Tree Retreat & Ranch, Udruga Val kulture, TZ Imotski, TZ Šolta, Božidar Jelić, Nikolina Hrust, Marko Delbello Ocepek, Goran Telak, Ultra Europe Music Festival, TZ Vrlika, TZ Dugopolje, Dalmatia Explorer, TZ Sinj, Ilija Veselica, Predrag Uskoković, Ana Sović, Goran Jančić, Daniel Pavlinović, Filip Poštek

Pictogrammen op de kaarten  - Map Icons Collection by Nicolas Mollet

 
 

Cookie policy

 

In order to provide you the best experience of our site, and to make the site work properly, this site saves on your computer a small amount of information (cookies). By using the site www.croatia.hr, you agree to the use of cookies. By blocking cookies, you can still browse the site, but some of its functionality will not be available to you.

 

What is a cookie?

A cookie is information stored on your computer by the website you visit. Cookies allow the website to display information that is tailored to your needs. They usually store your settings and preferences for the website, such as preferred language, e-mail address or password. Later, when you re-open the same website, the browser sends back cookies that belong to this site.

 

Also, they make it possible for us to measure the number of visitors and sources of traffic on our website, and as a result, we are able to improve the performance of our site.

 

All the information collected by the cookies, is accumulated and stays anonymous. This information allows us to monitor the effectiveness of the websites and is not shared with any other parties.

 

All this information can be saved only if you enable it - websites cannot get access to the information that you have not given them, and they cannot access other data on your computer.

 

Disabling cookies

By turning off cookies, you decide whether you want to allow the storage of cookies on your computer. Cookies settings can be controlled and configurated in your web browser. If you disable cookies, you will not be able to use some of the functionality on our website.

 

Opting out

By default, the browsing experience of website visitors is tracked by Google Analytics in order to produce anonymised statistics. You may choose not to be tracked (opt-out). If you change your mind, you can choose to be tracked again (opt-in).
 

Do not track preferences

Do not track is a function that allows visitors to opt out from being tracked by websites for any purpose including the use of analytics services, advertising networks and social platforms. Do not track options are available in a number of browsers including:

 

Firefox

Internet Explorer

Chrome

Safari

Opera

 

•  If you enable do not track in your web browser, Google Analytics will respect your choice;

•  If you have enabled the do not track function, you will not be tracked. This is in addition to you opting-out of the aggregation and analysis of data for our website statistics;

•  If you have not enabled the do not track option but you choose to opt-out, the cookie ‘piwik_ignore’ will be stored in your browser. All visitors with a piwik_ignore cookie will not be tracked by Google Analytics;

•  If you have disabled all cookies from your browser, we will still collect some general data about your browsing (e.g. a record of a visitor to our website) but they will be less accurate and your visit will not be tracked (Piwik cookies are not used).

 

More about cookies can be found here:

Cookies - http://www.ico.org.uk/for_organisations/privacy_and_electronic_communica...