Vyhlásenie o súboroch cookies (Cookie policy)

Na tejto stránke sa môžete rozhodnúť, ktoré súbory cookies prijmete a ktoré nie. Niektoré súbory cookies sú potrebné na fungovanie stránky, takže ich nemožno vypnúť.

 

Technické podmienky

Súbory cookies umožňujúce fungovanie stránky. Sú to povinné cookies, bez ktorých stránka nemôže fungovať.

 

Marketing

Cookies, ktoré používa Chorvátske turistické združenie (HTZ) na zlepšenie skúseností s používaním svojej stránky. Ak prijmete marketingové cookies, webová stránka umožní služby Google Analytics a Facebook pixel services a Twitter universal website tag a LinkedIn Insight Tag a Floodlight tag a Alexa Certify Code a MediaMath pixel services. To znamená, že sa budú používať aj cookies využívajúce službay Google Analytics a Facebook pixel a Twitter universal website tag and LinkedIn Insight Tag a Floodlight tag a Alexa Certify Code a MediaMath pixel services.

 

 

Webovú stránku croatia.hr (ďalej v texte len „webová lokalita“) založilo a aktualizuje Chorvátske turistické združenie (ďalej v texte len „HTZ“).

 

Pri prvom použití webovej lokality sa má za to, že ste sa v plnom rozsahu oboznámili s týmito podmienkami, a že s nimi súhlasíte.  Pokiaľ s nimi nesúhlasíte, prosíme Vás, nevstupujte na túto webovú lokalitu a nepoužívajte jej obsah. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa Podmienok používania, kontaktujte nás prosím na adrese web@htz.hr.

 

Vyhradzujeme si právo zmeniť vzhľad a obsah webovej lokality a Podmienok používania, preto prosím sledujte ich aktualizácie, aby ste sa oboznámili s prípadnými zmenami. Budeme mať za to, že vaše následné používanie webovej lokality potvrdzuje, že súhlasíte so všetkými prípadnými zmenami.

 

Predmetné podmienky zahŕňajú nasledovné segmenty:

  1. Spôsob používania
  2. Autorské a iné práva duševného vlastníctva
  3. Záruky a odobratie práv
  4. Súbor cookies
  5. Štatistika
  6. Hyperlinky
  7. Zmeny a ukončenie platnosti

 

1. Spôsob používania

Dovolený spôsob používania

Sťahovanie, tlač a prezeranie materiálov a obsahu na tejto adrese je určené len na osobné účely. Je zákazané verejne zobrazovať, prenášať, zverejňovať, upravovať, reprodukovať, distribuovať, zúčastňovať sa v prenose alebo predaji, vytvárať kópie, preposielať a akýmkoľvek iným spôsobom využívať celý obsah webovej lokality alebo jej časti a vyberať a prispôsobovať tento obsah bez výslovného písomného súhlasu Chorvátskeho turistického združenia a ďalších nositeľov autorských práv a iných práv duševného vlastníctva. Pokiaľ je takéto povolenie udelené, je zákazané vymazávať alebo meniť existujúce údaje týkajúce sa autorských práv a/alebo ochrannej známky alebo iného práva duševného vlastníctva.

 

Používanie na obchodné účely

Je zakázané používať webovú lokalitu na obchod, predaj a iné obchodné účely. Je zákazané každé zverejňovanie reklám alebo obstarávanie ponúk bez písomného súhlasu Chorvátskeho turistického združenia. Je zakázané prenášať a zverejňovať obscénny, urážlivý, vulgárny, výhražný alebo nemravný či inak neprijateľný alebo nezákonný obsah, ako aj materiál porušujúci práva ktorejkoľvek strany a najmä obsah obsahujúci vírusy alebo iný škodlivý materiál. Používatelia preberajú zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú svojou činnosťou, ktorá nie je v súlade s vyššie uvedenými pravidlami, ako aj za akúkoľvek inú škodu, ktorá môže vzniknúť takýmto konaním. Chorvátske turistické združenie si vyhradzuje právo (ale nie aj záväzok) úplne alebo čiastočne vymazať materiály a obsah, ktoré používatelia zverejňujú na jeho webovej lokalite.

 

Poskytovanie obsahu a materiálov

Poskytovaním obsahu a materiálov (vrátane, ale nie výlučne, návrhov, nápadov, výkresov) na túto adresu, automaticky poskytujete (alebo zaručujete, že to vlastník materiálu výslovne povoľuje) Chorvátskemu turistickemu združeniu neodvolateľné, trvalé a výhradné práva a licenciu na používanie, prispôsobovanie a upravovanie, zapájanie do iných diel, prekladov, zverejňovania, prenosu a distribúcie po celom svete vyššie uvedeného materiálu v akejkoľvek forme a vo všetkých známych a budúcich médiách na akýkoľvek účel a bezplatne. Podmienky tohto bodu sú platné aj po skončení platnosti týchto podmienok.

 

 

2. Autorské práva a iné práva duševného vlastníctva

Obsah webovej lokality je chránený autorskými právami, ktoré patria Chorvátskemu turistickému združeniu alebo boli poskytnuté Chorvátskemu turistickému združeniu, pričom sú ich autormi tretie osoby. HTZ tiež vlastní autorské právo na upravovanie, výber a zosúľadovanie obsahu webovej lokality. Webová lokalita obsahuje aj ochranné známky, mená jednotlivcov a iné predmety duševného vlastníctva združenia alebo tretích strán,pričom je HTZ držiteľom práv na ich používanie. Nepredpokladá sa, že je ktorýkoľvek obsah na webovej lokalite určený na neobmedzené použitie, ale je pre akékoľvek jeho použitie potrebné kontaktovať Chorvátske turistické združenie.

 

Fotografie a videá

Všetky fotografie, obrázky, videá, biografické informácie o osobách a/alebo iný materiál nachádzajúci sa na webovej loalite sú výhradným vlastníctvom spoločnosti HTZ. Autorské a iné práva duševného vlastníctva na všetok materiál nachádzajúci sa na tejto webovej lokalite patria HTZ. Všetky práva sú vyhradené. Povolenia na používanie materiálov sa poskytujú subjektom výlučne na propagačné, redakčné a informačné účely uverejňovania v novinách, časopisoch a elektronických médiách. Iné používanie materiálov z webovej lokality je zákazané. Takisto je zákazané používanie akéhokoľvek materiálu z webovej lokality v súvislosti s predajom alebo ponukou produktov alebo služieb akéhokoľvek druhu. Stanovené povolenie a spôsob používania webovej lokality sa nesmie prenášať, ďalej zazmluvňovať alebo postupovať a akýkoľvek planovaný pokus o prenášanie, ďalšie zazmluvnenie alebo postúpenie sa bude považovať za neplatný. Používaním materiálov z webovej lokality sa používatelia médií záväzujú, že budú v plnej miere dodržiavať stanovené obmedzenia, podmienky a požiadavky.

 

 

3. Záruky a odobratie práv

HTZ sa snaží na webovej lokalite zverejňovať presné a aktuálne údaje, ale nepreberá zodpovednosť za ich presnosť a úplnosť, najmä tam, kde sú takéto informácie prevzaté z verejných služieb alebo registrov, alebo poskytnuté tretími osobami, ktorých úlohou je ich zhromažďovanie a spracovanie. HTZ nezaručuje, že webová lokalita bude vždy prístupná a k dispozícii, a že nebude obsahovať chyby alebo vírusy. Každý používateľ výslovne akceptuje používanie webovej lokality na svoju vlastnú zodpovednosť.

HTZ nezodpovedá za škodu alebo porušenie (vrátane, ale nie výlučne, špeciálnych alebo následných škôd), ktoré môžu vyplynúť z používania alebo nemožnosti používania ktorejkoľvek časti webovej lokality, alebo z obsahu zverejneného či pridaného inými používateľmi.

 

Mediálne subjekty a ostatní používatelia používajúci webovú lokalitu súhlasia s odškodnením HTZ za akékoľvek pohľadavky, náklady, škody alebo záväzky vyplývajúce z nedbanlivého použitia materiálu webovej lokality týmto používateľom vrátane priamej, nepriamej, náhodnej, osobitnej alebo následnej škody.

 

HTZ nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť za presnosť, úplnosť alebo užitočnosť informácií, zariadení, výrobkov alebo postupov tu uvedených a nezaručuje, že použitie informácií, zariadení, výrobkov alebo postupov neporuší súkromné práva.

 

Odobratie reklamných práv

Uvedenie akéhokoľvek konkretného výrobku, postupu alebo služby s obchodným menom, ochrannou známkou, výrobcom a podobne, neznamená, že ho HTZ alebo akýkoľvek jeho zamestnanec či dodávateľ reklamuje, odporúča alebo uprednostňuje.

 

Vylúčenie práv na externé hyperlinky

Vznik externých hyperlinkov neznamená, že HTZ alebo sponzori reklamuju takéto externé hyperlinky alebo informácie, výrobky alebo služby, ktoré obsahujú. HTZ ani ktorýkoľvek zo sponzorov a dodávateľov nemá kontrolu nad informáciami, ktoré obsahujú takéto externé hyperlinky. Externé hyperlinky na webovej lokalite sú v súlade s politikou HTZ, ktoré nezodpovedá za obsah akejkoľvek prepojenej stránky prijatej prostredníctvom svojich serverov. Linky môžu obsahovať textové hyperlinky, malé obrázky, ikony alebo miniatúry, ktoré ilustrujú link a nepropagujú produkty alebo služby.

 

 

4. Ochrana osobných údajov, dôvernosť, súbory cookies

Cookies sú miniatúrne súbory, ktoré sa pri návšteve webových stránok ukladajú v počítači alebo na mobile. Cookies umožňujú webovej stránke „zapamätať si“ činnosti alebo nastavenia návštevníkov z predchádzajúcich návštev, aby sa mohli automaticky použiť pri nasledujúcej návšteve. Takto webová stránka už „vie“, že ste tu niekedy boli a v niektorých prípadoch upravuje to, čo vidíte na obrazovke. Cookies sa najčastejšie používajú na zapamätanie konkrétnych preferencií používateľov, pomoc pri zadávaní informácií, ktoré už boli zadané počas predchádzajúcich návštev, na zhromažďovanie analytických údajov alebo na propagačné kampane. Webová stránka www.croatia.hr používa tieto tzv. cookies - ako súbor údajov, ktorý slúži ako anonymný individuálny identifikátor, takže ho webová lokalita odosiela do Vášho prehliadača a uloží do Vášho počítača. Cookies sa používajú pri fungovaní všetkých vlastností webovej lokality a na zlepšenie používateľskej skúsenosti.

 

Cookies možno rozdeliť na dočasné (session cookies) a trvalé (persistent cookies). Dočasné cookies sa dočasne ukladajú na vašom počítači a po zatvorení webového prehliadača sa automaticky vymažú. Používajú sa na získanie dočasných informácií, ako napríklad stavu Vášho nákupného košíka v internetovom obchode.

 

Trvalé cookies zostanú uložené vo Vašom počítači aj po zatvorení webového prehliadača, ale obyčajne majú stanovenú istú životnosť. Takéto cookies sa používajú na uľahčenie prístupu registrovanými používateľmi a na ukladanie informácií, ako napríklad používateľského mena a hesla, čo umožňuje funkciu „zapamätať si ma“ pri prihlásení, takže nemusíte zadávať svoje používateľské meno a heslo pri každej návšteve tejto webovej stránky. Trvalé cookies môžu zostať uložené v počítači naviac 18 mesiacov.

 

Cookies ešte možno rozdeliť na cookies prvej a cookies tretej strany. Cookies prvej strany pochádzajú z webovej lokality, na ktorej sa práve nachádzate, zatiaľ čo cookies tretej strany pochádzajú z reklám alebo externých služieb z iných webových stránok. Cookies prvej strany sa, okrem na správne fungovanie webových stránok, používaju aj na štatistické sledovanie aktivít na webových stránkach. Údaje, ktoré sa na ten účel zhromaždujú zahŕňajú IP adresu používateľa, údaje o prehliadači, jazyku, operačnom systéme a ostatné štandardné štatistické údaje, ktoré sa zhromažďujú a analyzujú výlučne v anonymných a hromadných formátoch. Cookies tretej strany najčastejšie používajú reklamné siete na analýzu správania používateľov na rôznych webových stránkach. Účelom analýzy je profilovať používateľov podľa demografických údajov, záujmov atď. – čo sa najčastejšie využíva na reklamné účely.

 

Ako však cookies vlastne fungujú?

Cookies ukladajú informácie do textových databáz vo forme párov „kľúčov“ a „hodnôt“.

Napríklad cookies môžu ukladať jazyk, v ktorom práve prezeráte stránku. Ak ide o chorvátsky jazyk, záznam najčastejšie vyzerá takto: language = hr.

 

Pri prvom výbere jazyka webová stránka prostredníctvom Vášho prehliadača vytvorí a uloží cookies obsahujúce informáciu o jazyku. Potom, pri každej ďalšej návšteve, ak tieto cookies stále existujú, stránka rozozná Váš výber a zobrazí vám obsah v požadovanom jazyku.

Pri prístupe webovej lokalite croatia.hr cookies identifikujú parametre prehliadača, nie však aj samotných používateľov. Skrátka, účel cookies je dobre mienený, nie sú škodlivé, nemôžu prenášať vírusy a umožňujú lepšiu používateľskú skúsenosť s prehliadaním stránok.

Ak s používaním súborov cookie nesúhlasíte, môžete ich z počítača jednoducho odstrániť (alebo ich zakázať) pomocou nastavení prehliadača, ktorý používate. Viac informácií o správe cookies nájdete na stránkach prehliadača, ktorý používate, alebo na internetovej stránke www.allaboutcookies.org.

 

Keďže účelom cookies je zlepšiť a umožniť čím lepšiu používateľskú skúsenosť pri používaní našej webovej lokality a jej procesov v plnom rozsahu ich funkčnosti, upozorňujeme, že zakázaním alebo vymazaním cookies môžete neumožniť funkčnosť webovej lokality alebo spôsobiť odlišné fungovanie a zobrazenie vo vašom prehliadači.

 

 

5. Štatistika

Webová stránka www.croatia.hr používa nástroj Google Analytics na štatistické sledovanie používateľských aktivít. Používateľská aktivita sa sleduje, aby sa zabezpečilo správne fungovanie webovej stránky a aby sa zlepšovala samotná webová stránka a používateľská skúsenosť s ňou. Google Analytics neumožňuje identifikáciu používateľa, hoci spracováva niektoré typy súkromných informácií, ako je napr. IP adresa. To sa dosahuje pomocou agregovania údajov a anonymizácie, ako je napr. maskovanie IP adresy.

Aby sme Vám poskytli lepšiu používateľskú skúsenosť a efektívne naplánovali budúce aktivity, používame nástroj Google Analytics Advertising Reporting Features, ktorý umožňuje prehľad informácií o pohlaví, veku a záujmoch používateľov. Tieto informácie sú založené na cookies tretej strany, sú tiež anonymné a nemôžu sa používať na identifikáciu používateľov.

Podrobné informácie o tejto službe a cookies, ktoré používa, ako aj o schopnostiach používateľa regulovať sledovanie svojej činnosti sú k dispozícii na internetovej stránke: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

 

 

6. Hyperlinky

Robíme všetko, čo je v našich silách na zabezpečenie, aby všetky presmerovania z našich webových stránok Vás a/alebo Vaše dieťa usmernili na webové stránky, ktorých obsah je kvalitný v tom zmysle, že nepodporuje negativitu. Napriek tomu sa webové stránky a adresy rýchlo menia, takže nemôžeme vždy zaručiť obsah každej adresy, na ktorú Vás presmerujeme.

 

 

7. Zmeny a ukončenie platnosti podmienok používania

Chorvátske turistické združenie si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť celú alebo akúkoľvek časť tejto stránky a podmienky používania. Zmeny nadobúdajú platnoísť zverejnením na tejto adrese alebo po upozornení používateľov. Podmienky používania sa uplatňujú, kým Vy alebo HTZ nezrušíte tieto podmienky. Vaše zrušenie je možné v ktoromkoľvek okamihu a znamená zánik používania webovej lokality a zánik všetkých materiálov a dát stiahnutých a použitých z tejto webovej stránky.