www.croatia.hr

Prevážanie živých zvierat cez hranicu

Preprava domácich miláčikov cez hranicu je možná len s platnou veterinárnou dokumentáciou o zdravotnom stave zvierat, pričom psy a mačky musia byť označené mikročipom. Dovoz do päť domácich miláčikov vrátane možno uskutočniť cez hraničné priechody, ktoré povoľujú prepravu určitých domácich miláčikov, avšak preprava väčšieho počtu zvierat sa musí vykonávať cez priechody, na ktorých sa nachádza hraničná veterinárna inšpekcia.

Ak cestujete so svojim domácim miláčikom, ste zaňho zodpovední
Ak do Chorvátskej republiky dovážate svojho domáceho miláčika nesiete plnú zodpovednosť za splnenie podmienok potrebných na jeho dovoz. Napríklad preverte, či bol váš domáci miláčik včas očkovaný, respektíve preočkovaný (revakcinovaný), či bol vykonaný titer protilátok a či má platný pas alebo veterinárny certifikát. Ak váš domáci miláčik pri príchode na hraničný priechod, cez ktorý je povolený jeho dovoz, nespĺňa uvedené požiadavky, môže vám byť odmietnutý vstup do Chorvátskej republiky, respektíve zviera môže byť vrátené do krajiny pôvodu alebo umiestnené do karantény. Ako majiteľ zvieraťa znášate všetky výdavky, ktoré vzniknú v súvislosti s vykonaním týchto opatrení.

Za domácich miláčikov sa podľa Vyhlášky o veterinárnych podmienkach pre nekomerčný pohyb domácich miláčikov pokladajú nasledujúce živočíšne druhy: psy, mačky, zdomácnený tchor tmavý (Mustela putorius) z čeľade lasicovitých (Mustelidae), bezstavovce (s výnimkou včiel a rakov), okrasné tropické ryby, obojživelníky, plazy, všetky druhy vtákov (s výnimkou hydiny), hlodavce a domáce králiky.

Maximálny počet zvierat
Za nekomerčný dovoz domácich miláčikov sa považuje dovoz piatich alebo menej domácich miláčikov na územie Chorvátskej republiky. Musia sa podrobiť dokumentačnej a identifikačnej prehliadke, ktorú vykonávajú colní úradníci pri vstupe na územie Chorvátskej republiky. Takíto domáci miláčikovia sa nepokladajú za tovar a povinne musia byť v sprievode svojho majiteľa alebo oprávnenej osoby zodpovednej za zviera počas celej cesty.

Podmienky
Všeobecné požiadavky, ktoré sa týkajú dovozu psov, mačiek a zdomácnených tchorov tmavých (známych aj pod názvami tchor domáci, tchor biely, tchor africký, fretka, tchor americký, skrotený tchor domáci, fretka domáca alebo zdomácnený tchor tmavý - Mustela putorius) pôvodom z krajín Európskej únie a krajín s nízkym rizikom mimo Európskej únie:
  • Psy, mačky a zdomácnený tchor tmavý
  • musia byť označené mikročipom. Ak je zviera označené mikročipom, ktorý nezodpovedá norme ISO 11784 alebo 11785, a čip je iného typu, vlastník, respektíve majiteľ je povinný zabezpečiť čítačku potrebnú na čítanie mikročipu. V každom okamihu musí byť možné zistiť meno a adresu majiteľa zvieraťa. Číslo mikročipu musí veterinár zapísať do pasu alebo certifikátu, ktorý vlastník alebo majiteľ nosí spolu so zvieraťom
  • musia byť sprevádzané pasom alebo certifikátom, vydaným veterinárom, ktorého na to splnomocnil kompetentný orgán
  • musia byť zaočkované proti besnote.

Pohyb živočíšnych druhov, pochádzajúcich z krajín Európskej únie a krajín s nízkym rizikom mimo Európskej únie mladších ako tri mesiace a nezaočkovaných, bude povolený, ak vlastník alebo majiteľ nosí so sebou pas alebo certifikát a ak od narodenia prebývali na rovnakom mieste a neprišli do kontaktu s divou zverou, ktorá mohla byť vystavená infekcii alebo ak sa pohybujú v sprievode matky, na ktorej sú ešte závislé.

Psy, mačky a zdomácnené tchory tmavé, pochádzajúce z krajín vysokého rizika, musia spĺňať nasledujúce podmienky:
  • musia byť označené mikročipom
  • musia byť sprevádzané certifikátom, vydaným veterinárom, ktorého na to splnomocnil kompetentný orgán alebo pri opätovnom vstupe do Chorvátskej republiky pasom (psy z Chorvátska)
  • musia byť zaočkované proti besnote.
  • musia sa podrobiť testu neutralizácie protilátok titrácie rovnajúcej sa minimálne 0,5 Ul/ml na vzorke odobratej oprávneným veterinárom najskôr 30 dní po zaočkovaní a tri mesiace pred premiestnením v autorizovanom laboratóriu, ktoré nájdete v zozname uverejnenom na nasledujúcej internetovej stránke: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm

Predpísaná doba v trvaní troch mesiacov sa nevzťahuje na opakovaný vstup domácich miláčikov na územie Chorvátskej republiky, ktorých pas potvrdzuje, že titrácia protilátok s pozitívnym výsledkom bola vykonaná predtým ako zviera opustilo Chorvátsku republiku.

Zvieratá dovážané na komerčné účely a zvieratá cestujúce vo forme zásielky musí pred odchodom prezrieť veterinár.

Ak potrebujete ďalšie informácie, skontaktuje sa, prosím, s Ministerstvom poľnohospodárstva, rybárstva a vidieckeho rozvoja – Veterinárna správa
telefón: +385 1 6443 540,
web: www.mps.hr

 
 
 

Cookie policy

In order to provide you the best experience of our site, and to make the site work properly, this site saves on your computer a small amount of information (cookies). By using the site www.croatia.hr, you agree to the use of cookies. By blocking cookies, you can still browse the site, but some of its functionality will not be available to you.

What is a cookie?

A cookie is information stored on your computer by the website you visit. Cookies allow the website to display information that is tailored to your needs. They usually store your settings and preferences for the website, such as preferred language, e-mail address or password. Later, when you re-open the same website, the browser sends back cookies that belong to this site.

Also, they make it possible for us to measure the number of visitors and sources of traffic on our website, and as a result, we are able to improve the performance of our site.

All the information collected by the cookies, is accumulated and stays anonymous. This information allows us to monitor the effectiveness of the websites and is not shared with any other parties.

All this information can be saved only if you enable it - websites cannot get access to the information that you have not given them, and they cannot access other data on your computer.

Disabling cookies

By turning off cookies, you decide whether you want to allow the storage of cookies on your computer. Cookies settings can be controlled and configurated in your web browser. If you disable cookies, you will not be able to use some of the functionality on our website.

More about cookies can be found here:

HTTP cookie
Cookies